ОУ "Васил Левски" - навигация

ОУ "Васил Левски" > Новини > Анализ на работата с електронния дневник

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- гр. ПЛАЧКОВЦИ

 

 

АНАЛИЗ НА РАБОТАТА С ЕЛЕКТРОННИЯ ДНЕВНИК

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на НП „ИКТ в образованието“ в началото на учебната 2011/ 2012 година в училището беше инсталиран електронен дневник.

Условията в училище дават възможност за ползване на версията Админ Ер Лайт. Необходимият софтуер беше инсталиран на един компютър, който изпълнява ролята на сървър и на работна станция. Осигурено е непрекъснато електрозахранване и постоянна интернет връзка съобразно изискванията.

 

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

Родителите и учениците бяха уведомени за работата по проекта. На родителски срещи и с писма беше разяснен начинът, по който да се информират за получените оценки и отсъствия.

Всички учители бяха инструктирани за начина на работа- изискванията за своевременно нанасяне на оценки и отсъствия, видовете оценки, извиняване на отсъствията, правене на корекции при необходимост и възможностите за правене на различни видове справки.

 

РАБОТА НА УЧИТЕЛИТЕ С ЕЛЕКТРОННИЯ ДНЕВНИК

Организирането на дейностите по инсталиране и работа с електронния дневник като нещо ново, непознато и неприлагано до момента, бе свързано с известна неувереност от страна на колегията. Работата с програмата, обаче, се оказа лека и неизискваща много време. Учителите бързо си изградиха навици за своевременно нанасяне на оценки и отсъствия.

През месец декември се проведе методическа сбирка за обсъждане работата с електронния дневник, проблемите и резултатите от нея. Учителите споделиха, че не са затруднени и не се чувстват натоварени допълнително. Чувстват се по- отговорни за коректното отразяване на оценки и отсъствия. Приемат положително маркирането на различните видове оценки в различен цвят. Допълнително удобство е, че директорът има възможност да прави сравнителни справки, диаграми и таблици по избрани критерии.

ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ ДНЕВНИК ОТ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Родителите и учениците проявяват интерес към изнасяната в Интернет информация за оценки и отсъствия. Според класните ръководители повече от половината родители ползват редовно услугите на електронния дневник. До момента никой родител не е сигнализирал за проблем или несъответствие между нанесеното в ученическата книжка и в електронния формат. На родителските срещи беше обяснено, че преносът на данни изисква технологично време и информацията се актуализира в рамките на един- два дни.

Във връзка с ползването на електронния дневник беше проведена анкета с родители на ученици от ІV, V, VІ и VІІ клас.

Ползвате ли възможността да се информирате за успеха и отсъствията на детето си чрез електронния дневник?

Колко често?

Считате ли, че информацията в него е полезна и Ви улеснява?


Резултатите показаха, че това нововъведение се ползва от всички, които разполагат с Интернет в домовете си. Според родителите основното предимство е своевременната информация, която получават във връзка с отсъствията на децата си. Полезна е и информацията относно вида на изпитването /текуща оценка, тест, контролна работа, класна работа и др./, което не се отразява в ученическата книжка. Създават се условия за по- добър контрол и добиване на обща представа за развитието и напредъка на децата по отделните учебни предмети.