Прием в ОУ "В. Левски" -гр. Плачковци

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – гр. ПЛАЧКОВЦИ

   

Училищен план- прием в І клас за учебната 2024/ 2025 година:
1 паралелка- 22 ученици.

Същият е съгласуван с Обществения съвет.

1 сборна група за целодневна организация на учебния ден.